Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau –
  Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie
  Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.
 2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
  2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas
  elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis
  taisyklėmis.
 3. Pardavėjo teisės
  3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės
  parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar
  pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam
  galimybę naudotis elektronine parduotuve.
 4. Pardavėjo įsipareigojimai
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis,
  kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
  4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu,
  remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
  4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas
  prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją.
  Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti
  sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
  4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti
  Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
  4.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos
  Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai,
  kas įvyksta pirmiau.
 5. Pirkėjo teisės
  5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
  5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo
  sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių
  dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  5.3. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo
  sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
 6. Pirkėjo įsipareigojimai
  6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
  6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui
  pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
  6.3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu
  siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.
  6.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo –
  pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
 7. Prekių kainos
  7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM.
  Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra
  taikomas.
 8. Prekių užsakymas ir apmokėjimas
  8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias
  įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis,
  būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono
  numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną
  jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
  8.3. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės
  paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai
  apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.
 9. Prekių pristatymas
  9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
  9.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės
  pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių
  netinkamam asmeniui.
  9.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.
  9.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
  Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti
  parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus
  ypatybių.
  9.5. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos
  sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.
 10. Prekių grąžinimas
  10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų
  nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos
  vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
  10.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
  10.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo
  atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  10.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  10.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos
  etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai
  grąžinama nekokybiška prekė);
  10.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas
  netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  10.2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma
  prekių grąžinimo sąlygų;
  10.2.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių
  gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas
  prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
  10.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso
  6.22810 straipsnio 1 dalimi;
  10.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą
  ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir
  Pirkėjas susitaria kitaip.
 11. Baigiamosios nuostatos
  11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos
  remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti,
  ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima
  dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

Shopping cart

0

Krepšelyje nėra produktų.